Решения за индустрията - контрол на запрашаване и миризми

Контрол на запрашаване и миризми
Принцип на действие
Елиминиране на прах и миризми при рециклиране и компостиране
Високонапорна мъгла срещу прах и производство и транспорт на строителни материали

Индивидуални решения за контрол на прах и миризми в различни области на приложение. Водната мъгла с високо налягане е идеално решение за борба със запрашаване и елиминиране на миризми в затворени пространства – производствени халета, складови помещения, сортировъчни и транспортни линии за насипни материали и вторични суровини. Основно предимство на високонапорната водна мъгла е повишаването на въздушната влажност без намокряне на помещенията и предметите в тях. Влажността на въздуха е изключително важен фактор за протичането на редица работни процеси и за правилното съхранение на материали в много индустрии.

  Контрол на запрашаването чрез фина водна мъгла

Системите за мъглуване с високонапорна мъгла предлагат изключително ефективно решение на проблема със запрашаването на въздуха. Турбините подпомагат високонапорните помпи и разпространяват фините водни капчици на големи разстояния. Турбините могат да се монтират стационарно на повърхността или да се повдигнат за монтаж на кула. Предлага се възможност за монтаж на турбините за водна мъгла и върху превозни средства за мобилен контрол на запрашаването.

  • Принцип на действие:

Високонапорната мъгла разпръсква във въздуха водни капчици с размер до 10 микрона. За постигане на тази едрина на капката се използват помпи с работно налягане от 70 до 100 бара. Предлагат се и помпи с честотно управление, които са подходящи за системи, които да обслужват няколко помещения с различни характеристики. Дават възможност за едновременна работа във всички помещения или всяко едно поотделно, в зависимост от конкретните изисквания. Ултра малките капки вода във висока концентрация имат свойството да улавят фините прахови частици и да ги свалят на земята. Основна причина за наблюдаваното явление е увеличаване на теглото на частиците прах след прилепване на водните капки. Мъглуващите системи подпомагат ефективното премахване на частици с размери от 0,1 до 1000 микрона. Това са частиците прах, които дишаме.

Третиране и контрол на миризми

Мъглуващите системи са най-добрият вариант за третиране и контрол на миризми, както в затворени пространства, така и на големи открити площи, за индустриални и търговски приложения. На закрито е подходящо да се ползват високонапорни помпи в комбинация с различни видове дюзи. За борба с миризми на открито се ползват турбини за водна мъгла, които разпространяват водните капки на голяма площ.

Нашите системи са еднакво ефективни за течни и твърди отпадъци. Процесът включва разпръскване на неутрализиращ агент под формата на ултра малки капчици абсорбатор на миризми (който променя съединенията, предизвикващи миризмата) или напълно натурален бионеутрализатор, който модифицира естественото разлагане и предотвратява формирането на неприятни миризми.

  • Натурални агенти за модифициране на миризмите:

Използват се сто процента натурални растителни екстракти (не са парфюми или замаскиращи съединения), които веднъж впръскани в близост до миризливи газове, ги абсорбират и превръщат в биоразградими или „немиризливи“ съединения. Тези продукти са природосъобразни, биоразградими, не замърсяват околната среда, не са токсични, не са корозионни, не са запалими. Състоят се от елементи, които често се използват в хранителната и козметичната промишленост. Молекулите на неутрализаторите се свързват с елементи от молекулите на миризливите газове и ги разрушават напълно. Разпространението на водната мъгла с натуралните агенти се гарантира от турбините на Емиконтрол Италия.

Елиминиране на прах и миризми при рециклиране и компостиране

Процесите в рециклиращите заводи генерират неприятен и често много вреден прах, което е заплаха за здравето не само за служителите, но и за близко живеещите жители. Законодателството в Европа и по света обръща все по-голямо внимание върху контрола на запрашаване и изисква от предприятията да гарантират чист въздух чрез използване на мобилни машини или монтаж на стационарни инсталации за елиминиране на прах и миризми. При компостиране проблемът със запрашаването се усложнява и от неприятните миризми, които могат да бъдат контролирани ефективно със специализирана техника за водна мъгла.

Индустрии, отделящи миризми и прах, при които успешно се прилагат турбини за водна мъгла или стационарни инсталации за високонапорно мъглуване с цел елиминиране на вредното им въздействие - инсталации за биогаз, отстраняване и изхвърляне на замърсени почви от промишлени обекти, депа за битови отпадъци, хвостохранилища, рециклиране на отпадъци, пречиствателни станции, компостиращи инсталации, химическа промишленост, петролни рафинерии, преработващи предприятия, животновъдни ферми и други.

 Турбини с водна мъгла против запрашаване от разрушителни работи

Разрушителните работи генерират голямо количество прах, който създава проблем за околната среда и за преминаващите и живеещи наблизо граждани. Аквамат 2000 ООД предлага ефективни решения за контрол на запрашаването при разрушаване на стари сгради. Източникът на прах се премества периодично с цел пълно разрушаване на обекта до основи. Предлаганите турбини за водна мъгла или водни оръдия са монтирани на мобилни платформи и са лесни за преместване. Турбините позволяват позициониране на точното място в точното време. Въртенето на турбините около оста им улеснява допълнително работата и увеличава обхвата им на работа. Турбините за водна мъгла се предлагат с дистанционно управление до сто метра. Допълнително предимство на предлаганите турбини са ниската консумация на вода и ниският работен шум (до 63 децибела).

 Високонапорна мъгла срещу прах от производство и транспорт на строителни материали

Количеството на прах, генериран при производство, съхранение и транспорт на различни строителни материали и други материали, като дърва, цимент, пясък, чакъл, каменно брашно, въглища и руда, е много високо и представлява тежка опасност за здравето. Емиконтрол Италия предлага индивидуални решения за контрол на запрашаването, като по този начин се създава приятна, здравословна и безопасна среда за работниците и живеещите наблизо жители. Решенията включват стационарни инсталации за контрол на прах около транспортни ленти и в пунктове за разтоварване, мобилни инсталации за приложение при пресевни за пясък и инертни материали. Препоръчва се изготвяне на проект за намаляване въздействието на праха още на фазата на планиране и консултации.

 Индустрии: циментови заводи, кариери за пясък и инертни материали, поточни линии за товарене и разтоварване на пристанища и железопътни гари, складове и кариери.

 Икономия на електроенергия с охлаждане с водна мъгла

Охлаждането на зоната около топлообменниците на климатичните инсталации може да доведе до повишаване на ефективността с 14%, при охлаждане на околния въздух с 6 градуса. При охлаждане на въздуха с 12 градуса ефективността на климатичата инсталация се повишава с 30%. С толкова спада и потреблението на електроенергия. Предимства на системата за водна мъгла са ниските инвестиционни разходи, бързия монтаж, възможността да се увеличи дълготрайността на климатичната система и нейната ефективност. В затворени помещения мъглата може да се прилага с вентилатори за директно охлаждане с ниска консумация на енергия.

 

Продукти:
Оръдие за водна мъгла V7
Оръдие за водна мъгла L3
Оръдия за водна мъгла 
V12s & Nautilus
Оръдия за водна мъгла V22 & V22Orca
Оръдия за водна мъгла H1 System